Ayrton Simmons, Josh Skelton & Patrik Pasma / Thruxton